Utrzymywanie wysokich standardów zawodowych w podejściach opartych na uważności

Home / Utrzymywanie wysokich standardów zawodowych w podejściach opartych na uważności

BAMBA

(Brytyjskie Stowarzyszenie Szkoleń Medytacyjnych Opierających się na Uważności)


Utrzymywanie wysokich standardów zawodowych w podejściach opartych na uważności:

Postępowanie w przypadku pojawienia się problemu.

Wprowadzenie

W miarę rozszerzania się dostępu do podejść opartych na uważności (MBA) w Wielkiej Brytanii, kluczowe staje się zapewnienie jakości nauczania, które ma być bezpieczne i skuteczne dla jego odbiorców.

Podczas gdy indywidualni nauczyciele i organizacje szkolące ponoszą pełna odpowiedzialność za swoje nauczanie, BAMBA jako wiodąca wśród organizacji szkolących nauczycieli w oparciu o uważność, strzeże standardów w obszarze MBA. Wymaga to wsparcia przez przejrzyste i adekwatne do skarg procedury, które efektywnie będą radzić sobie z wyrażonymi wątpliwościami dotyczącymi szkodliwego lub niskiej jakości nauczania przez kwalifikowanych nauczycieli, czy podczas szkoleń prowadzonych przez organizacje członkowskie BAMBA.

Kodeks postępowania UKN określa odpowiedzialność nauczycieli za przekazywanie podejść opartych na uważności w bezpiecznych i etycznych ramach, w których priorytetem jest dobro uczestników.

Cel procedury

Zapewnienie ram do rozwiązywania kwestii problemowych dotyczących nauczycieli nauczających uważności i organizacji stowarzyszonych w BAMBA.

Równość, różnorodność i włączanie społeczne (EDI)

Stosując tę procedurę, BAMBA i jej przedstawiciele wezmą pod uwagę zaangażowanie organizacji  w utrzymywanie standardów wspierających EDI. BAMBA jest zobowiązana do obrony kultury równości, różnorodności i włączania.

Stosując tę procedurę, przedstawiciele BAMBA wszystkich będą traktować równo bez względu na wiek, sprawność/niepełnosprawność (w tym stan zdrowia psychicznego), rasę, pochodzenie etniczne czy narodowość, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową, religię/wierzenia, małżeński/partnerski status związku, ciążę/macierzyństwo.

We wszystkich przypadkach głęboka i szczególna uwaga zostanie położona na potrzeby, wymagania lub sprawy związane z równością i różnorodnością, które mogą wyniknąć w czasie stosowania tej procedury. Zakładamy, że w niektórych przypadkach postrzegane zachowanie osób może wynikać z różnic środowiskowych czy tożsamościowych i może prowadzić do ich niewłaściwej interpretacji. Z tego powodu wydanie osądu na temat zachowania jednostki, jej kompetencji czy wykonawstwa będzie poprzedzone rzetelnym zebraniem informacji, korzystając, gdy to konieczne, z właściwego przewodnictwa i doradztwa.

Zakres procedury

Procedura obejmuje dwa kluczowe obszary:

 1. Kwestie dotyczące indywidualnych nauczycieli figurujących w rejestrze BAMBA.
 2. Kwestie dotyczące zrzeszonych w BAMBA organizacji szkolących nauczycieli.

Kwestie powstałe w związku z zachowaniem czy kompetencjami zarówno nauczyciela jak i organizacji mogą zaistnieć na wiele sposobów, na przykład:

– Skargi na nauczyciela złożone przez uczestników/uczniów

– Niepokoje wyrażone przez innego nauczyciela uważności, studentów lub kolegów

– Informacje pochodzące od organów regulacyjnych, np. Rady pielęgniarstwa i położnictwa, Rady zawodów związanych ze zdrowiem i opieką

– Wątpliwości wyrażane przez organy zlecające szkolenie np. Narodowa służba zdrowia, rady administracyjne (dzielnicowe, gminne)

Kiedy powstaje problem: Działania

 • W przypadku gdy skargi obejmują zgłoszenia o zachowaniu przestępczym, osobom składającym skargę zaleca się zasięgnięcie porady policji w pierwszej kolejności.
 • Ludzie, którzy zgłaszają wątpliwość/skargę powinni zostać poinstruowani o konieczności przedstawienia jej na piśmie (tzn. w mailu lub liście) przewodniczącemu.
 • Przewodniczący informuje komitet wykonawczy o zaistniałym problemie/skardze.
 • Nauczyciel lub organizacja, których sprawa dotyczy są informowani na piśmie, że skarga została wniesiona. Mają oni prawo do wglądu w pełną korespondencję w swojej sprawie. W sytuacji, gdy wnoszący skargę prosi o zachowanie anonimowości, zostanie dostarczone podsumowanie zawierające wszystkie szczegóły
 • Przewodniczący albo wyznaczony członek komitetu wykonawczego bada sprawę. Kodeks postępowania BAMBA dla osób uczących uważności, jest ważnym punktem odniesienia w czasie rozważania wniesionej sprawy. Dodatkowe czynniki do rozważenia obejmują:

– Dokładność i prawdziwość skargi

– Czy składający skargę próbował wyjaśnić swoje obawy bezpośrednio z nauczycielem/organizacją szkoleniową (zalecamy to w pierwszej instancji) i jakie to odniosło skutki

– Stopień potencjalnej szkody wynikającej z wątpliwości/skargi

– Wszelkie okoliczności/czynniki łagodzące

 • Osoba badająca złożoną skargę dostarcza pisemnego streszczenia skargi oraz odpowiedź nauczyciela bądź organizacji szkoleniowej. Jest to przekazywane składającemu skargę oraz nauczycielowi/organizacji szkoleniowej. W dokumentach powinny w zostać zawarte wstępne/tymczasowe zalecenia do podjęcia działań. Streszczenie jest rozpowszechniane wśród komitetu wykonawczego, który następnie wspólnie decyduje o kolejnych stosownych działaniach. Mogą one być następujące:
 1. Skarga nie jest rozpatrywana – podsumowujący pisemny raport jest wydawany bez zaleceń do podjęcia działań.
 2. Skarga jest uwzględniona – nauczyciel/organizacja szkoląca otrzymuje zalecenia/wymagania dotyczące rozwiązania problemu/skargi. Obejmuje to identyfikację celów związanych ze skargami, które należy określić w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy, po których nastąpi przegląd postępów. Jeżeli nie będą one satysfakcjonujące wówczas: a) zostanie zaproponowany kolejny okres na podjęcie prób poprawy w określonym obszarze i dostarczone odpowiednie wsparcie ze strony BAMBA b) jeżeli w tym czasie nie nastąpi poprawa, nauczyciel lub organizacja zostanie usunięty/wydalony z listy członków BAMBA
 1. Skarga jest uwzględniona – w sytuacjach, gdy skarga jest wystarczająco poważna nauczyciel/organizacja szkoląca może zostać natychmiast usunięty/wydalony z listy członków BAMBA.