Superwizja

Home / Superwizja

Superwizja dla nauczycieli uważności (MBLC)

wg Mindfulness Association UK i Mindfulness Association Polska

aktualizacja luty 2021

Każdy nauczyciel uważności jest odpowiedzialny za organizację dla siebie superwizji (mentoringu), która będzie dla niego korzystna w rozwijaniu własnej praktyki nauczycielskiej. Poniższe wytyczne pomogą nauczycielom wybrać odpowiedni dla nich rodzaj superwizji. Superwizor przekaże nauczycielowi podlegającemu superwizji dokument „Umowa współpracy” określający warunki superwizji. Dokument ten posłuży jako deklaracja chęci wzięcia udziału w procesie superwizji.

Użycie w tym kontekście słowa „superwizja” ma na celu przekazanie znaczenia partnerskiej współpracy. Intencją superwizji jest stworzenie takiej relacji pomiędzy superwizorem i nauczycielem podlegającym superwizji, która umożliwi otwartą i kreatywną praktykę własną, obserwację jej efekt w praktyce nauczycielskiej i stosowanie zasad uważności i współczucia w pracy.

Superwizorzy nie mają władzy nadzorowania praktyki nauczycielskiej nauczycieli podlegających superwizji.

Sesje superwizji nie są sesjami superwizji psychoterapeutycznych, doradztwa personalnego czy terapii.

Zaleceniem dotyczącym superwizji dla nauczycieli uważności ustanowione przez MTN (Mindfulness Teachers Network) jest zaangażowanie w proces rozwijający praktykę nauczycielską, co oznacza:

  • stały kontakt z innymi praktykami i nauczycielami uważności, budowany i utrzymywany w celu dzielenia się doświadczeniem i wspólnej nauki;
  • regularne superwizje z udziałem doświadczonego nauczyciela uczącego podejścia opartego na uważności, które stworzą okazję do:

– zastanowienia się/przyjrzenia się własnemu procesowi w odniesieniu do własnej praktyki uważności oraz praktyki nauczycielskiej opartej na uważności;

– otrzymywania cyklicznej informacji zwrotnej dotyczącej nauczania m.in. za pomocą nagrań wideo

Link do wskazówek dobrej praktyki do prowadzenia kursów opartych na zasadach uważności: LINK

Oczekujemy, że osoby prowadzące kursy wg programu Mindfulness Association Polska będą spełniać te wymogi.

Czego można oczekiwać po superwizji?

1. Sesja superwizji polega na uważnej rozmowie na temat praktyki własnej oraz praktyki nauczycielskiej osoby podlegającej superwizji. Wszelkie sprawy, wrażenia i pomysły są rozpatrywane w sposób uważny, bez oceniania i próby ich naprawienia. W zależności od potrzeb osoby podlegającej superwizji, superwizor może służyć radą lub ułatwić uważną rozmowę na dany problem. Taka uważna rozmowa oparta jest na zasadach uważnego dialogu z uwzględnieniem regularnych przerw i budowaniem zaufania.

2. Tematyka każdej sesji zależeć będzie zwykle od tego, z czym przyjdzie na nią nauczyciel podlegający superwizji. Dlatego to osoba podlegająca superwizji będzie odpowiedzialna za wyb.r kwestii rozpatrywanych podczas sesji oraz za naukę, którą sama z niej wyniesie i to, jak ją zastosuje w praktyce. Superwizor będzie odpowiadać za animowanie, prowadzenie i wspieranie osoby podlegającej superwizji, od czasu do czasu odwołując się do wytycznych dla nauczycieli uważności, pytając na przykład o plany kontynuacji rozwoju zawodowego lub wzięcia udziału w odosobnieniu.

3. Superwizorzy zapewnią osobom superwizorowanym możliwość udzielenia regularnej informacji zwrotnej superwizorom, aby wyrazić opinię na temat superwizji w miarę, jak jej doświadczają.

4. Sesje superwizji nie są tożsame z superwizją kliniczną ani osobistym doradztwem czy terapią.

Superwizja w procesie certyfikacji:

Dla nauczycieli chcących znaleźć się na liście certyfikowanych nauczycieli MBLC Mindfulness Association Polska:

Dla tych osób wymagane jest przeprowadzenie 2 kursów 8-tygodniowych MBLC. Podczas każdego z tych kurs.w są wymagane 3 godziny superwizji (indywidualnej, łącznie 6 godzin na dwa kursy) oraz nagranie około godzinnego materiału filmowego (łącznie 2 godziny obejmujące: wprowadzenie teoretyczne, prowadzenie praktyki i dopytywanie), który zostanie przeanalizowany przez superwizora. Superwizor musi być wyznaczony przez Mindfulness Association UK lub Mindfulness Association Polska. Osoba podlegająca superwizji organizuje nagranie swojej sesji i przekazuje je do obejrzenia superwizorowi (kamera musi nagrywać prowadzącego, a nie grupę). Film musi trwać około 1 godziny. Osoba podlegająca superwizji powinna uzyskać na formularzu udostępnionym przez MA zgodę grupy na nagrywanie oraz upewnić się, że uczestnicy wyrażający zgodę na nagrywanie nie naruszają w ten sposób polityki instytucji i organizacji, dla których pracują. Całkowita odpowiedzialność za stworzenie i wykorzystanie nagrań spoczywa na osobie podlegającej superwizji. Mindfulness Association Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie nagrań na skutek ich użytkowania.

Opłaty:

Superwizja indywidualna: 1h=250 zł

Analiza godzinnego materiału filmowego: 250zł (opłata zawieszona do zakończenia pandemii) Wszystkie koszty superwizji są zgodne z cennikiem ustalonym przez Mindfulness Association UK.

Superwizja po zakończonym procesie certyfikacji lub dla osób, które nie podążają ścieżką certyfikacji, ale czują potrzebę współpracy z superwizorem.

Zaleca się, aby doświadczeni nauczyciele, którzy regularnie uczą, szkolą innych w zakresie uważności, uczestniczyli w sesjach superwizji co najmniej raz w miesiącu w okresach, w których wykonują pracę opartą na uważności. Sugerujemy by każda osoba prowadząca kursy uważności raz w roku zrobiła nagranie swojej sesji i przekazała je do obejrzenia superwizorowi.

Osoby prowadzące kursy MBLC nie muszą mieć superwizora wyznaczonego przez Mindfulness Association Polska, choć zaleca się posiadanie takiego superwizora, który ma doświadczenie w prowadzeniu kurs.w MBLC oraz spełnia wymagania wyszczególnione w „Dobrych praktykach superwizji”.

Aby utrzymać swoją obecność na liście certyfikowanych nauczycieli MBLC, osoby prowadzące kursy są zobowiązane do uczestnictwa w ciągu 12 miesięcy w co najmniej jednym odosobnieniu pogłębiającym praktykę, co najmniej jednym kursie CPD (Kontynuacja Rozwoju Zawodowego), do superwizji oraz do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej (OC).

Proponowane formy superwizji:

A. Superwizja indywidualna

Superwizja indywidualna jest wymagana dla nauczycieli prowadzących pierwsze dwa kursy MBLC oraz dla tych, którzy już znajdują się na liście nauczycieli certyfikowanych i preferują sesje indywidualne od grupowych. Ta forma jest także sugerowana/ proponowana osobom, które nie podążają ścieżką certyfikacji, ale czują potrzebę współpracy z superwizorem.

Opłaty:

Sesja superwizji 60 min.: 150 zł

B. Superwizja grupowa

Nauczyciele chcący wziąć udział w superwizji grupowej zostaną przydzieleni lub znajdą własną trzyosobową grupę i w takim składzie poddadzą się superwizji pod okiem superwizora. W miarę możliwości należy wyznaczyć na spotkanie stały dzień i godzinę w miesiącu (np. trzeci czwartek każdego miesiąca, godzina 19:00) na godzinne sesje superwizji przez Skype/ZOOM (lub telekonferencję, jeśli superwizor ma dostęp do sprzętu umożliwiającego tę formę kontaktu). Każdej z os.b podlegających superwizji zostanie poświęcone około 20 minut całkowitego czasu sesji. Superwizor będzie prowadzić co drugą sesję superwizji, a pozostałe sesje poprowadzą na zmianę uczestnicy. W ten sposób w ciągu roku osoby podlegające superwizji wezmą udział w sześciu grupowych sesjach prowadzonych przez superwizora oraz sześciu sesjach prowadzonych przez pozostałe szkolące się osoby z grupy.

Uczestnictwo w sesjach będzie obowiązkiem osób podlegających superwizji. Pod koniec każdego roku osoby podlegające superwizji będą miały możliwość zmiany grupy na grupę prowadzoną przez innego superwizora, aby m.c skorzystać z możliwości dalszego rozwoju pod okiem innego nauczyciela.

Opłaty:

Sesja superwizji grupowej 60 min.: 600 zł rocznie od osoby.

Superwizja dla nauczycieli współczucia (CBLC) i uważności dla młodzieży (MBLC-YA) wg Mindfulness Association UK i Mindfulness Association Polska

aktualizacja wrzesień 2021

Dla osób prowadzących kursy współczucia (CBLC) chcących znaleźć się lub pozostać na liście certyfikowanych nauczycieli zalecane jest by 2 pierwsze kursy w danym podejściu (CBLC) były przeprowadzone pod superwizją: 1 godzina superwizji indywidualnej lub grupowej w ramach 1 kursu (łącznie 2 godziny) oraz nagranie godzinnego materiału filmowego w ramach każdego z kursów.

Dla osób prowadzących kursy uważności dla młodzieży (MBLC-YA) chcących znaleźć się lub pozostać na liście certyfikowanych nauczycieli zalecane jest by:
1.Osoby nie będące nauczycielami MBLC, przeprowadziły 2 pierwsze kursy pod superwizją indywidualną, a w ramach każdego z kursów odbyły 2 godziny sesji indywidualnych (łącznie 4 godziny).
2.Osoby będące nauczycielami MBLC, przeprowadziły 2 pierwsze kursy w danym podejściu (MBLC-YA) pod superwizją: 1 godzina superwizji indywidualnej lub grupowej w ramach 1 kursu (łącznie 2 godziny).

Zgodnie z wytycznymi dla nauczycieli uważności, osoby prowadzące kursy współczucia i uważności dla młodzieży także zobowiązane są do uczestnictwa w odosobnieniach pogłębiających praktykę i kursach doskonalenia zawodowego (CPD).

Zachowanie poufności

Rozmowy prowadzone podczas sesji superwizji będą utrzymywane w całkowitej tajemnicy. Superwizor może jednak posłużyć się pewnymi aspektami tych rozm.w do własnych superwizji, także objętych poufnością. W takim przypadku superwizor dołoży wszelkich starań, aby zachować anonimowość osoby, na której została przeprowadzona superwizja.

W przypadku, gdy jakiekolwiek poważne kwestie o charakterze etycznym, medycznoprawnym, dotyczące działalności przestępczej oraz/lub związane z prowadzonymi praktykami pojawią się w ramach superwizji i wzbudzą obawy superwizora, może on przedyskutować je z inną odpowiedzialną w tym względzie osobą. W takim przypadku zachowanie przez superwizora poufności wszystkich informacji może okazać się niemożliwe.

Niemniej jednak, superwizor postara się ujawnić informacje jedynie na tyle, na ile będzie to konieczne w celu zakomunikowania swoich obaw innej odpowiedzialnej osobie (inny superwizor).

Skargi/zażalenia

Jeśli osoba superwizorowana ma wątpliwości związane ze swoim procesem superwizji, prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za superwizję:

Anna Zubrzycki (annazubrzycki@mindfulnessassociation.org.pl)

Krystyna Boroń Krupińska (krystynaboron@mindfulnessassociation.org.pl)

Jeśli konieczna będzie dalsza pomoc, skargi zostaną przedyskutowane z członkami zarządu Mindfulness Association Polska.

Zarówno Mindfulness Association, jak i superwizorzy nie mają uprawnień do nadzorowania pracy nauczycielskiej os.b podlegających superwizji i w związku z tym nie mają możliwości powstrzymać takich osób przed kontynuowaniem przez nich nauczania.