Superwizja dla nauczycieli compassion (CBLC)
wg Mindfulness Association UK i Mindfulness Association Polska /czerwiec 2023

Po zakończonym Wyjazdowym szkoleniu dla przyszłych nauczycieli CBLC osoby, które otrzymają Certyfikat umożliwiający nauczanie kursów CBLC, w celu znalezienia się na liście certyfikowanych nauczycieli, zobowiązane są do poprowadzenia dwóch 8-tygodniowych kursów CBLC pod superwizją w terminie dóch lat od momentu otrzymania certyfikatu*.

 

Superwizja w procesie certyfikacji

Zalecane jest, by 2 pierwsze kursy przeprowadzone pod superwizją obejmowały: 1 godzinę superwizji indywidualnej w ramach 1 kursu (łącznie 2 godziny) oraz nagranie godzinnego materiału filmowego w ramach każdego z kursów CBLC. Superwizor musi być wyznaczony przez Mindfulness Association Polska.

Opłaty: Superwizja indywidualna =250zł/h.
Analiza godzinnego materiału filmowego: 250zł 
Koszty superwizji są zgodne z cennikiem ustalonym przez Mindfulness Association UK.

Po przeprowadzeniu dwóch kursów pod superwizją, superwizor wydaje zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów do certyfikacji z zakresu superwizji i nauczyciel zostaje wpisany na listę certyfikowanych nauczycieli CBLC Mindfulness Association Polska. Może również ubiegać się o wpisanie na listę BAMBA (British Association of Mindfulness Based Approaches).

 

Superwizja po zakończonym procesie certyfikacji

Aby utrzymać swoją obecność na liście certyfikowanych nauczycieli CBLC każdy nauczyciel zobowiązany jest w ciągu kolejnych 12 miesięcy od uzyskania 1 zaświadczenia od superwizora do ponownego przesłania MA Polska kolejnego zaświadczenia od superwizora poświadczającego:

– uczestnictwa w co najmniej jednym odosobnieniu pogłębiającym praktykę**
– uczestnictwo w co najmniej jednym kursie doskonalenia zawodowego (CPD)***
– poddanie swojej pracy superwizji****

Dodatkowo certyfikowany nauczyciel zobowiązany jest do Członkostwa nauczycielskiego w Mindfulness Association Polska.

* Osoby, które poprowadzą swoje 8-tygodniowe kursy CBLC po upływie 2 lat od otrzymania Certyfikatu gotowości do nauczania, dodatkowo do uzyskania certyfikacji zobowiązane są do ponownego odbycia odosobnienia pogłębiającego praktykę oraz ukończenia kursu CPD.

Opłaty: Superwizja indywidualna:150zł/ 1h. Superwizja grupowa: 600 zł/rocznie od osoby.

Superwizja dla osób, które nie podążają ścieżką certyfikacji, ale czują potrzebę współpracy z superwizorem.

Zaleca się, aby nauczyciele CBLC, którzy regularnie uczą, szkolą innych w zakresie uważności i współczucia, uczestniczyli w sesjach superwizji indywidualnej lub grupowej co najmniej raz w miesiącu w okresach, w których prowadzą kursy uważności i współczucia i wykonują pracę opartą na uważności i współczuciu.
Osoby prowadzące kursy CBLC nie muszą mieć superwizora wyznaczonego przez Mindfulness Association Polska, choć zaleca się, by superwizor znał program kursu CBLC oraz spełniał wymagania wyszczególnione w „Dobrych praktykach superwizji” wg BAMBA.

Opłaty: Superwizja indywidualna:150zł/ 1h. Superwizja grupowa: 600 zł/rocznie od osoby.

 

Lista superwizorów CBLC w Mindfulness Association Polska:
Anna Zubrzycki- annazubrzycki@mindfulnessassociation.org.pl
Krystyna Boroń-Krupińska- krystynaboron@mindfulnessassociation.org.pl
Ewa Orłowska– ewaorlowska@mindfulnessassociation.org.pl
Monika Kużelewska-Turczynowicz- monikakuzelewska@mindfulnessassociation.org.pl

 

Więcej informacji o superwizji

Każdy nauczyciel uważności jest odpowiedzialny za organizację dla siebie superwizji (mentoringu), która będzie dla niego korzystna w rozwijaniu własnej praktyki nauczycielskiej. Poniższe wytyczne pomogą nauczycielom wybrać odpowiedni dla nich rodzaj superwizji. Superwizor przekaże nauczycielowi podlegającemu superwizji dokument „Porozumienie o współpracy” określający warunki superwizji. Dokument ten posłuży jako deklaracja chęci wzięcia udziału w procesie superwizji.

Użycie w tym kontekście słowa „superwizja” ma na celu przekazanie znaczenia partnerskiej współpracy. Intencją superwizji jest stworzenie takiej relacji pomiędzy superwizorem i nauczycielem podlegającym superwizji, która umożliwi otwartą i kreatywną praktykę własną, obserwację jej efekt w praktyce nauczycielskiej i stosowanie zasad uważności i współczucia w pracy.

Superwizorzy nie mają władzy nadzorowania praktyki nauczycielskiej nauczycieli podlegających superwizji.

Sesje superwizji nie są sesjami superwizji psychoterapeutycznych, doradztwa personalnego czy terapii.

Według wskazówek dobrych praktyk Link do wskazówek dobrej praktyki do prowadzenia kursów opartych na zasadach uważności.

 

Dla nauczycieli uważności zaangażowanie w proces rozwijający praktykę nauczycielską oznacza:

stały kontakt z innymi praktykami i nauczycielami uważności, budowany i utrzymywany w celu dzielenia się doświadczeniem i wspólnej nauki;
regularne superwizje z udziałem doświadczonego nauczyciela uczącego podejścia opartego na uważności, które stworzą okazję do:
– zastanowienia się/przyjrzenia się własnemu procesowi w odniesieniu do własnej praktyki uważności oraz praktyki nauczycielskiej opartej na uważności;
– otrzymywania cyklicznej informacji zwrotnej dotyczącej nauczania m.in. za pomocą nagrań wideo.

Oczekujemy, że osoby prowadzące kursy wg programu Mindfulness Association Polska będą spełniać te wymogi.

 

Czego można oczekiwać po superwizji?

1. Sesja superwizji polega na uważnej rozmowie na temat praktyki własnej oraz praktyki nauczycielskiej osoby podlegającej superwizji. Wszelkie sprawy, wrażenia i pomysły są rozpatrywane w sposób uważny, bez oceniania i próby ich naprawienia. W zależności od potrzeb osoby podlegającej superwizji, superwizor może służyć radą lub ułatwić uważną rozmowę na dany problem. Taka uważna rozmowa oparta jest na zasadach uważnego dialogu z uwzględnieniem regularnych przerw i budowaniem zaufania.

2. Tematyka każdej sesji zależeć będzie zwykle od tego, z czym przyjdzie na nią nauczyciel podlegający superwizji. Dlatego to osoba podlegająca superwizji będzie odpowiedzialna za wybór kwestii rozpatrywanych podczas sesji oraz za naukę, którą sama z niej wyniesie i to, jak ją zastosuje w praktyce. Superwizor będzie odpowiadać za animowanie, prowadzenie i wspieranie osoby podlegającej superwizji, od czasu do czasu odwołując się do wytycznych dla nauczycieli uważności, pytając na przykład o plany kontynuacji rozwoju zawodowego lub wzięcia udziału w odosobnieniu.

3. Osoby superwizorowane mają możliwość udzielenia regularnej informacji zwrotnej superwizorom, aby wyrazić opinię na temat swojej superwizji w miarę, jak jej doświadczają.

4. Sesje superwizji nie są tożsame z superwizją kliniczną ani osobistym doradztwem czy terapią.

Proponowane formy superwizji:

A. Superwizja indywidualna
Superwizja indywidualna jest wymagana dla nauczycieli prowadzących pierwsze dwa kursy MBLC/CBLC/MBLC-YA oraz dla tych, którzy już znajdują się na liście nauczycieli certyfikowanych i preferują sesje indywidualne od grupowych. Ta forma jest także sugerowana/ proponowana osobom, które nie podążają ścieżką certyfikacji, ale czują potrzebę współpracy z superwizorem.

Sesja superwizji indywidualnej w procesie certyfikacji: 60 min./250 zł
Sesja superwizji indywidualnej po zakończonym procesie certyfikacji lub dla osób nie podążają ścieżką certyfikacji: 60 min./150 zł

B. Superwizja grupowa
Superwizja grupowa jest możliwością spotkań z superwizorem dla nauczycieli MBLC/CBLC/MBLC-YA, którzy zakończyli certyfikację lub nie podążają ścieżką certyfikacji, ale czują potrzebę współpracy z superwizorem.
Nauczyciele chcący wziąć udział w superwizji grupowej zostaną przydzieleni lub znajdą własną trzyosobową grupę i w takim składzie poddadzą się superwizji pod okiem superwizora. W miarę możliwości należy wyznaczyć na spotkanie stały dzień i godzinę w miesiącu (np. trzeci czwartek każdego miesiąca, godzina 19:00) na godzinne sesje superwizji przez Skype/ZOOM (lub telekonferencję, jeśli superwizor ma dostęp do sprzętu umożliwiającego tę formę kontaktu). Każdej z osób podlegających superwizji zostanie poświęcone około 20 minut całkowitego czasu sesji. Superwizor będzie prowadzić co drugą sesję superwizji, a pozostałe sesje poprowadzą na zmianę uczestnicy. W ten sposób w ciągu roku osoby podlegające superwizji wezmą udział w sześciu grupowych sesjach prowadzonych przez superwizora oraz sześciu sesjach prowadzonych przez pozostałe szkolące się osoby z grupy.
Uczestnictwo w sesjach będzie obowiązkiem osób podlegających superwizji. Pod koniec każdego roku osoby podlegające superwizji będą miały możliwość zmiany grupy na grupę prowadzoną przez innego superwizora, aby móc skorzystać z możliwości dalszego rozwoju pod okiem innego nauczyciela.

Sesja superwizji grupowej 60 min.: 600 zł rocznie od osoby.