Superwizja dla nauczycieli uważności (MBLC-YA)
wg Mindfulness Association UK i Mindfulness Association Polska /czerwiec 2023

Po zakończonym Wyjazdowym szkoleniu dla przyszłych nauczycieli MBLC-YA, osoby, które otrzymają certyfikat gotowości do nauczania, w celu znalezienia się na liście certyfikowanych nauczycieli, zobowiązane są do poprowadzenia dwóch 10-tygodniowych kursów MBLC-YA pod superwizją.

Superwizja w procesie certyfikacji

1. Dla osób będących nauczycielami MBLC, wymagane jest przeprowadzenie 2 kursów MBLC-YA pod superwizją (2 godziny superwizji indywidualnej na każdy kurs). Superwizor musi być wyznaczony przez Mindfulness Association Polska.
2. Dla osób nie będących nauczycielami MBLC, wymagane jest przeprowadzenie 2 kursów MBLC-YA pod superwizją (3 godziny superwizji indywidualnej na każdy kurs).
Superwizor musi być wyznaczony przez Mindfulness Association Polska.

Opłaty: Superwizja indywidualna 250 zł/h. Koszty superwizji są zgodne z cennikiem ustalonym przez Mindfulness Association UK.

Po przeprowadzeniu dwóch kursów pod superwizją, dołączeniu do członkostwa MA Polska (dla nauczycieli MBLC) nauczyciel zostaje wpisany na listę certyfikowanych nauczycieli MBLC-YA Mindfulness Association Polska.


Superwizja po zakończonym procesie certyfikacji

Aby utrzymać swoją obecność na liście certyfikowanych nauczycieli MBLC-YA każdy nauczyciel zobowiązany jest w ciągu kolejnych 12 miesięcy od uzyskania 1 zaświadczenia od superwizora do ponownego przesłania MA Polska kolejnego zaświadczenia od superwizora poświadczającego:

– uczestnictwa w co najmniej jednym odosobnieniu pogłębiającym praktykę
– uczestnictwo w co najmniej jednym kursie doskonalenia zawodowego (CPD)
– poddanie swojej pracy superwizji
1. Jeśli nauczyciel prowadzi regularnie kursy (w systemie ciągłym, w każdym miesiącu) zaleca się jedno spotkanie superwizyjne w miesiącu.
2. Jeśli nauczyciel nie prowadzi kursów regularnie, zaleca się jedną sesję superwizji na każde 8 godzin nauczania uważności.
3. Jeśli nauczyciel nie prowadzi kursów, a chce pozostać na liście, zaleca się co najmniej 1 superwizję w roku, dotyczącą własnej praktyki.

Opłaty: Superwizja indywidualna 150 zł/1h. Superwizja grupowa 600 zł/rocznie od osoby.

Osoby prowadzące kursy MBLC_YA nie muszą mieć superwizora wyznaczonego przez Mindfulness Association Polska, choć zaleca się, by superwizor znał program kursu MBLC-YA oraz spełniał wymagania wyszczególnione w „Dobrych praktykach superwizji” wg BAMBA.


Superwizja dla osób, które nie podążają ścieżką certyfikacji, ale czują potrzebę współpracy z superwizorem.

Superwizja po zakończonym procesie certyfikacji lub dla osób, które nie podążają ścieżką certyfikacji, ale czują potrzebę współpracy z superwizorem.
Zaleca się, aby doświadczeni nauczyciele MBLC, którzy regularnie uczą, szkolą innych w zakresie uważności, uczestniczyli w sesjach superwizji indywidualnej lub grupowej (co najmniej raz w miesiącu w okresach, w których prowadzą kursy uważności i wykonują pracę opartą na uważności) z superwizorem, z którym współpracują w ramach superwizji kursów MBLC lub superwizorem, przeszkolonym w zakresie pracy z młodzieżą.

Tym, którzy są nauczycielami MBLC-YA (a nie są nauczycielami MBLC) i chcą kontynuować nauczanie kursu MBLC-YA, sugerujemy by regularnie (w okresie nauczania kursu co najmniej raz w miesiącu) uczestniczyli w superwizji indywidualnej lub grupowej z superwizorem mającym doświadczenie w nauczaniu uważności młodzieży.

Opłaty: Superwizja indywidualna:150zł/1 h. Superwizja grupowa: 600 zł/rocznie od osoby.

 

Lista superwizorów MBLC-YA w Mindfulness Association Polska

Ewa Orłowska – ewaorlowska@mindfulnessassociation.org.pl

Dorota Piasecka – dorotapiasecka@mindfulnessassociation.org.pl


Więcej informacji o superwizji

Każdy nauczyciel uważności jest odpowiedzialny za organizację dla siebie superwizji (mentoringu), która będzie dla niego korzystna w rozwijaniu własnej praktyki nauczycielskiej. Poniższe wytyczne pomogą nauczycielom wybrać odpowiedni dla nich rodzaj superwizji. Superwizor przekaże nauczycielowi podlegającemu superwizji dokument „Porozumienie o współpracy” określający warunki superwizji. Dokument ten posłuży jako deklaracja chęci wzięcia udziału w procesie superwizji.

Użycie w tym kontekście słowa „superwizja” ma na celu przekazanie znaczenia partnerskiej współpracy. Intencją superwizji jest stworzenie takiej relacji pomiędzy superwizorem i nauczycielem podlegającym superwizji, która umożliwi otwartą i kreatywną praktykę własną, obserwację jej efekt w praktyce nauczycielskiej i stosowanie zasad uważności i współczucia w pracy.

Superwizorzy nie mają władzy nadzorowania praktyki nauczycielskiej nauczycieli podlegających superwizji.

Sesje superwizji nie są sesjami superwizji psychoterapeutycznych, doradztwa personalnego czy terapii.

Według wskazówek dobrych praktyk Link do wskazówek dobrej praktyki do prowadzenia kursów opartych na zasadach uważności.

 

Dla nauczycieli uważności zaangażowanie w proces rozwijający praktykę nauczycielską oznacza:

  • stały kontakt z innymi praktykami i nauczycielami uważności, budowany i utrzymywany w celu dzielenia się doświadczeniem i wspólnej nauki;
  • regularne superwizje z udziałem doświadczonego nauczyciela uczącego podejścia opartego na uważności, które stworzą okazję do:

– zastanowienie się/przyjrzenie się własnemu procesowi w odniesieniu do własnej praktyki uważności oraz praktyki nauczycielskiej opartej na uważności;

– otrzymywanie cyklicznej informacji zwrotnej dotyczącej nauczania m.in. za pomocą nagrań wideo

Oczekujemy, że osoby prowadzące kursy wg programu Mindfulness Association Polska będą spełniać te wymogi.

 

Czego można oczekiwać po superwizji?

1. Sesja superwizji polega na uważnej rozmowie na temat praktyki własnej oraz praktyki nauczycielskiej osoby podlegającej superwizji. Wszelkie sprawy, wrażenia i pomysły są rozpatrywane w sposób uważny, bez oceniania i próby ich naprawienia. W zależności od potrzeb osoby podlegającej superwizji, superwizor może służyć radą lub ułatwić uważną rozmowę na dany problem. Taka uważna rozmowa oparta jest na zasadach uważnego dialogu z uwzględnieniem regularnych przerw i budowaniem zaufania.

2. Tematyka każdej sesji zależeć będzie zwykle od tego, z czym przyjdzie na nią nauczyciel podlegający superwizji. Dlatego to osoba podlegająca superwizji będzie odpowiedzialna za wybór kwestii rozpatrywanych podczas sesji oraz za naukę, którą sama z niej wyniesie i to, jak ją zastosuje w praktyce. Superwizor będzie odpowiadać za animowanie, prowadzenie i wspieranie osoby podlegającej superwizji, od czasu do czasu odwołując się do wytycznych dla nauczycieli uważności, pytając na przykład o plany kontynuacji rozwoju zawodowego lub wzięcia udziału w odosobnieniu.

3. Osoby superwizorowane mają możliwość udzielenia regularnej informacji zwrotnej superwizorom, aby wyrazić opinię na temat swojej superwizji w miarę, jak jej doświadczają.

4. Sesje superwizji nie są tożsame z superwizją kliniczną ani osobistym doradztwem czy terapią.

Proponowane formy superwizji:

A. Superwizja indywidualna
Superwizja indywidualna jest wymagana dla nauczycieli prowadzących pierwsze dwa kursy MBLC/CBLC/MBLC-YA oraz dla tych, którzy już znajdują się na liście nauczycieli certyfikowanych i preferują sesje indywidualne od grupowych. Ta forma jest także sugerowana/ proponowana osobom, które nie podążają ścieżką certyfikacji, ale czują potrzebę współpracy z superwizorem.

Sesja superwizji indywidualnej w procesie certyfikacji: 60 min./250 zł
Sesja superwizji indywidualnej po zakończonym procesie certyfikacji lub dla osób nie podążają ścieżką certyfikacji: 60 min./150 zł

B. Superwizja grupowa
Superwizja grupowa jest możliwością spotkań z superwizorem dla nauczycieli MBLC/CBLC/MBLC-YA, którzy zakończyli certyfikację lub nie podążają ścieżką certyfikacji, ale czują potrzebę współpracy z superwizorem.
Nauczyciele chcący wziąć udział w superwizji grupowej zostaną przydzieleni lub znajdą własną trzyosobową grupę i w takim składzie poddadzą się superwizji pod okiem superwizora. W miarę możliwości należy wyznaczyć na spotkanie stały dzień i godzinę w miesiącu (np. trzeci czwartek każdego miesiąca, godzina 19:00) na godzinne sesje superwizji przez Skype/ZOOM (lub telekonferencję, jeśli superwizor ma dostęp do sprzętu umożliwiającego tę formę kontaktu). Każdej z osób podlegających superwizji zostanie poświęcone około 20 minut całkowitego czasu sesji. Superwizor będzie prowadzić co drugą sesję superwizji, a pozostałe sesje poprowadzą na zmianę uczestnicy. W ten sposób w ciągu roku osoby podlegające superwizji wezmą udział w sześciu grupowych sesjach prowadzonych przez superwizora oraz sześciu sesjach prowadzonych przez pozostałe szkolące się osoby z grupy.
Uczestnictwo w sesjach będzie obowiązkiem osób podlegających superwizji. Pod koniec każdego roku osoby podlegające superwizji będą miały możliwość zmiany grupy na grupę prowadzoną przez innego superwizora, aby móc skorzystać z możliwości dalszego rozwoju pod okiem innego nauczyciela.

Sesja superwizji grupowej 60 min: 600 zł rocznie od osoby.