Superwizja dla nauczycieli uważności (MBLC)
wg Mindfulness Association UK i Mindfulness Association Polska /październik 2023

Po zakończonym Wyjazdowym szkoleniu dla przyszłych nauczycieli MBLC, które kończy się uzyskaniem Zaświadczenia gotowości do nauczania, w celu znalezienia się na liście certyfikowanych nauczycieli należy poprowadzić dwa 8-tygodniowe kursy MBLC pod superwizją (jeden z kursów w formie stacjonarnej, drugi może byc online, każdy z kursów minimalnie dla 3 uczestników) oraz odbyć Odosobnienie pogłębiające praktykę z MA Polska (w terminie 2 lat od odbycia Wyjazdowego szkolenia nauczycielskiego*).

Podczas każdego z tych kursów są wymagane 3 godziny superwizji (indywidualnej, łącznie 6 godzin na dwa kursy) oraz nagranie około godzinnego materiału filmowego z każdego przeprowadzonego kursu (łącznie 2 godziny, materiał filmowy powinien obejmować: wprowadzenie teoretyczne, prowadzenie praktyki i uważny dialog), który zostanie przeanalizowany przez superwizora.

Superwizor musi być wyznaczony przez Mindfulness Association Polska. Osoba podlegająca superwizji organizuje nagranie swojej sesji i przekazuje je do obejrzenia superwizorowi (kamera musi nagrywać prowadzącego, a nie grupę). Film musi trwać około 1 godziny. Osoba podlegająca superwizji powinna uzyskać na formularzu udostępnionym przez MA zgodę grupy na nagrywanie oraz upewnić się, że uczestnicy wyrażający zgodę na nagrywanie nie naruszają w ten sposób polityki instytucji i organizacji, dla których pracują. Całkowita odpowiedzialność za stworzenie i wykorzystanie nagrań spoczywa na osobie podlegającej superwizji. Mindfulness Association Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie nagrań na skutek ich użytkowania.

Po zakończeniu procesu superwizji, superwizor wydaje zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów do certyfikacji z zakresu superwizji i nauczyciel zostaje wpisany na listę certyfikowanych nauczycieli MBLC w Mindfulness Association Polska.


Opłaty:
Superwizja indywidualna: 1h=250 zł

Analiza godzinnego materiału filmowego: 250zł

Wszystkie koszty superwizji są zgodne z cennikiem ustalonym przez Mindfulness Association UK.

* Osoby, które  poprowadzą swoje 8-tygodniowe kursy po upływie 2 lat od odbycia Wyjazdowego szkolenia nauczycielskiego i otrzymania Zaświadczenia gotowości do nauczania, dodatkowo do uzyskania certyfikacji zobowiązane są do ponownego odbycia Odosobnienia pogłębiającego praktykę z MA Polska oraz ukończenia kursu CPD z MA Polska.

Superwizja po zakończonym procesie certyfikacji

Aby utrzymać swoją obecność na liście certyfikowanych nauczycieli  MBLC każdy nauczyciel zobowiązany jest w ciągu kolejnych 12 miesięcy od uzyskania pierwszego zaświadczenia od superwizora do ponownego przesłania MA Polska kolejnego zaświadczenia od superwizora poświadczającego:

– uczestnictwa w co najmniej jednym odosobnieniu pogłębiającym praktykę (dowolnie wybrane odosobnienie spełniajace warunki certyfikacji)
– uczestnictwo w co najmniej jednym kursie doskonalenia zawodowego CPD (dowolnie wybrane szkolenie wzbogacające warsztat nauczyciela uważności)
– poddanie swojej pracy superwizji
1. Jeśli nauczyciel prowadzi regularnie kursy (w systemie ciągłym, w każdym miesiącu) zaleca się jedno spotkanie superwizyjne w miesiącu.
2. Jeśli nauczyciel nie prowadzi kursów regularnie, zaleca się jedną sesję superwizji na każde 8 godzin nauczania uważności.
3. Jeśli nauczyciel nie prowadzi kursów, a chce pozostać na liście, zaleca się co najmniej 1 superwizję w roku, dotyczącą własnej praktyki.

Dodatkowo certyfikowany nauczyciel zobowiazany jest do Członkostwa nauczycielskiego w Mindfulness Association Polska.

 

Opłaty: Superwizja indywidualna 150 zł/1h. Superwizja grupowa 600 zł/rocznie od osoby.

Osoby prowadzące kursy MBLC nie muszą mieć superwizora wyznaczonego przez Mindfulness Association Polska, choć zaleca się, by superwizor znał program kursu MBLC oraz spełniał wymagania wyszczególnione w „Dobrych praktykach superwizji” wg BAMBA.

 

Superwizja dla osób, które nie podążają ścieżką certyfikacji, ale czują potrzebę współpracy z superwizorem.

Zaleca się, aby doświadczeni nauczyciele, którzy regularnie uczą, szkolą innych w zakresie uważności, uczestniczyli w sesjach superwizji indywidualnej lub grupowej co najmniej raz w miesiącu w okresach, w których prowadzą kursy uważności, wykonują pracę opartą na uważności. Sugerujemy by każda osoba prowadząca kursy uważności raz w roku zrobiła nagranie swojej sesji i przekazała je do obejrzenia superwizorowi.

 

Opłaty: Superwizja indywidualna 150 zł/1h. Superwizja grupowa 600 zł/rocznie od osoby.

 

Lista superwizorów Mindfulness Association Polska

Anna Zubrzycki –  annazubrzycki@mindfulnessassociation.org.pl

Krystyna Boroń-Krupińska  – krystynaboron@mindfulnessassociation.org.pl

Ewa Orłowska – ewaorlowska@mindfulnessassociation.org.pl

Monika Kużelewska-Turczynowicz – monikakuzelewska@mindfulnessassociation.org.pl

Piotr Jan Panasiuk – piotrjanpanasiuk@mindfulnessassociation.org.pl

Dorota Piasecka  – dorotapiasecka@mindfulnessassociation.org.pl 

 

Więcej informacji o superwizji

Każdy nauczyciel uważności jest odpowiedzialny za organizację dla siebie superwizji (mentoringu), która będzie dla niego korzystna w rozwijaniu własnej praktyki nauczycielskiej. Poniższe wytyczne pomogą nauczycielom wybrać odpowiedni dla nich rodzaj superwizji. Superwizor przekaże nauczycielowi podlegającemu superwizji dokument „Porozumienie o współpracy” określający warunki superwizji. Dokument ten posłuży jako deklaracja chęci wzięcia udziału w procesie superwizji.

Użycie w tym kontekście słowa „superwizja” ma na celu przekazanie znaczenia partnerskiej współpracy. Intencją superwizji jest stworzenie takiej relacji pomiędzy superwizorem i nauczycielem podlegającym superwizji, która umożliwi otwartą i kreatywną praktykę własną, obserwację jej efekt w praktyce nauczycielskiej i stosowanie zasad uważności i współczucia w pracy.

Superwizorzy nie mają władzy nadzorowania praktyki nauczycielskiej nauczycieli podlegających superwizji.

Sesje superwizji nie są sesjami superwizji psychoterapeutycznych, doradztwa personalnego czy terapii.

Według wskazówek dobrych praktyk Link do wskazówek dobrej praktyki do prowadzenia kursów opartych na zasadach uważności.

 

Dla nauczycieli uważności zaangażowanie w proces rozwijający praktykę nauczycielską oznacza:

  • stały kontakt z innymi praktykami i nauczycielami uważności, budowany i utrzymywany w celu dzielenia się doświadczeniem i wspólnej nauki;
  • regularne superwizje z udziałem doświadczonego nauczyciela uczącego podejścia opartego na uważności, które stworzą okazję do:

– zastanowienie się/przyjrzenie się własnemu procesowi w odniesieniu do własnej praktyki uważności oraz praktyki nauczycielskiej opartej na uważności;

– otrzymywanie cyklicznej informacji zwrotnej dotyczącej nauczania m.in. za pomocą nagrań wideo

Oczekujemy, że osoby prowadzące kursy wg programu Mindfulness Association Polska będą spełniać te wymogi.

Czego można oczekiwać po superwizji?

1. Sesja superwizji polega na uważnej rozmowie na temat praktyki własnej oraz praktyki nauczycielskiej osoby podlegającej superwizji. Wszelkie sprawy, wrażenia i pomysły są rozpatrywane w sposób uważny, bez oceniania i próby ich naprawienia. W zależności od potrzeb osoby podlegającej superwizji, superwizor może służyć radą lub ułatwić uważną rozmowę na dany problem. Taka uważna rozmowa oparta jest na zasadach uważnego dialogu z uwzględnieniem regularnych przerw i budowaniem zaufania.

2. Tematyka każdej sesji zależeć będzie zwykle od tego, z czym przyjdzie na nią nauczyciel podlegający superwizji. Dlatego to osoba podlegająca superwizji będzie odpowiedzialna za wybór kwestii rozpatrywanych podczas sesji oraz za naukę, którą sama z niej wyniesie i to, jak ją zastosuje w praktyce. Superwizor będzie odpowiadać za animowanie, prowadzenie i wspieranie osoby podlegającej superwizji, od czasu do czasu odwołując się do wytycznych dla nauczycieli uważności, pytając na przykład o plany kontynuacji rozwoju zawodowego lub wzięcia udziału w odosobnieniu.

3. Osoby superwizorowane mają możliwość udzielenia regularnej informacji zwrotnej superwizorom, aby wyrazić opinię na temat swojej superwizji w miarę, jak jej doświadczają.

4. Sesje superwizji nie są tożsame z superwizją kliniczną ani osobistym doradztwem czy terapią.

Proponowane formy superwizji:

A. Superwizja indywidualna
Superwizja indywidualna jest wymagana dla nauczycieli prowadzących pierwsze dwa kursy MBLC/CBLC/MBLC-YA oraz dla tych, którzy już znajdują się na liście nauczycieli certyfikowanych i preferują sesje indywidualne od grupowych. Ta forma jest także sugerowana/ proponowana osobom, które nie podążają ścieżką certyfikacji, ale czują potrzebę współpracy z superwizorem.

Sesja superwizji indywidualnej w procesie certyfikacji: 60 min./250 zł
Sesja superwizji indywidualnej po zakończonym procesie certyfikacji lub dla osób nie podążają ścieżką certyfikacji: 60 min./150 zł

B. Superwizja grupowa
Superwizja grupowa jest możliwością spotkań z superwizorem dla nauczycieli MBLC/CBLC/MBLC-YA, którzy zakończyli certyfikację lub nie podążają ścieżką certyfikacji, ale czują potrzebę współpracy z superwizorem.
Nauczyciele chcący wziąć udział w superwizji grupowej zostaną przydzieleni lub znajdą własną trzyosobową grupę i w takim składzie poddadzą się superwizji pod okiem superwizora. W miarę możliwości należy wyznaczyć na spotkanie stały dzień i godzinę w miesiącu (np. trzeci czwartek każdego miesiąca, godzina 19:00) na godzinne sesje superwizji przez Skype/ZOOM (lub telekonferencję, jeśli superwizor ma dostęp do sprzętu umożliwiającego tę formę kontaktu). Każdej z osób podlegających superwizji zostanie poświęcone około 20 minut całkowitego czasu sesji. Superwizor będzie prowadzić co drugą sesję superwizji, a pozostałe sesje poprowadzą na zmianę uczestnicy. W ten sposób w ciągu roku osoby podlegające superwizji wezmą udział w sześciu grupowych sesjach prowadzonych przez superwizora oraz sześciu sesjach prowadzonych przez pozostałe szkolące się osoby z grupy.
Uczestnictwo w sesjach będzie obowiązkiem osób podlegających superwizji. Pod koniec każdego roku osoby podlegające superwizji będą miały możliwość zmiany grupy na grupę prowadzoną przez innego superwizora, aby móc skorzystać z możliwości dalszego rozwoju pod okiem innego nauczyciela.
Sesja superwizji grupowej 60 min.: 600 zł rocznie od osoby.