UK Guidlines (brytyjskie wytyczne)

Home / UK Guidlines (brytyjskie wytyczne)

Wskazówki dobrej praktyki do prowadzenia kursów opartych na metodzie Mindfulness

Poniższe wskazówki zostały opracowane, aby promować dobrą praktykę w prowadzeniu kursów w oparciu o metodę Mindfulness.

Wymogi dla nauczycieli treningu opartego na Mindfulness:

A. Szkolenie dla nauczycieli metody Mindfulness

1. Znajomość tematu poprzez osobiste uczestnictwo w kursach z programem nauczania przygotowanym w oparciu o Mindfulness, podczas których zdobywa się umiejętności nauczania, ze szczególnym pogłębionym doświadczeniem własnym wszystkich głównych praktyk medytacyjnych danego programu w oparciu o Mindfulness.
2. Ukończenie gruntownego i rygorystycznego programu szkolenia dla nauczycieli Mindfulness lub nadzorowanej ścieżki nauki trwającej przez okres minimalnie 12 miesięcy.

B. Szkolenie lub wiedza dodatkowa wymagana oprócz szkolenia dla nauczycieli w oparciu o metodę Mindfulness

1. Kwalifikacje zawodowe w opiece zdrowotnej fizycznej lub psychologicznej, oświacie lub opiece społecznej lub ekwiwalentne doświadczenie życiowe, uznane przez organizację lub podmiot, w ramach którego odbywa się szkolenie.
2. Wiedza i doświadczenie na temat adresatów kursów Mindfulness, w tym doświadczenie w zakresie nauczania, pracy terapeutycznej lub innej działalności opiekuńczej dla grup lub osób indywidualnych, chyba że taka wiedza lub doświadczenie jest zapewnione na odpowiednim poziomie na szkoleniu dla nauczycieli Mindfulness. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy nauczanie przeprowadzane jest z pomocą osoby dobrze zorientowanej co do grupy odbiorców kursu, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Taka osoba musi mieć również dobrą znajomość podejścia Mindfulness.
3. W przypadku prowadzenia kursów MBCT, wiedza na temat wybranych procesów psychologicznych, związana z tematem praktyki i oparta na wynikach i faktach, chyba że taka wiedza jest zapewniona na odpowiednim poziomie na szkoleniu dla nauczycieli Mindfulness.
4. Prowadząc kursy MBCT lub inne kursy w oparciu o Mindfulness dla grup klinicznych, należy posiadać odpowiednie przeszkolenie kliniczne.

C. Stałe wymogi Dobrej Praktyki

1. Zobowiązanie do osobistej praktyki Mindfulness przez:
– codzienną formalną i nieformalną praktykę uważności,
– uczestnictwo w corocznych pobytowych odosobnieniach medytacji Mindfulness prowadzonych przez nauczycieli.
2. Angażowanie się w procesy, które stale rozwijają praktykę nauczania w oparciu o metodę Mindfulness:
– stałe kontakty z innymi osobami praktykującymi i uczącymi Mindfulness, budowane i tworzone jako platforma do dzielenia się doświadczeniami oraz do wspólnej nauki, oraz
– regularne superwizje z doświadczonymi nauczycielami metody w oparciu o Mindfulness, obejmujące:
I. możliwość refleksji oraz rozmowy na temat procesów osobistych w odniesieniu do osobistej praktyki Mindfulness oraz praktyki nauczania wg metody Mindfulness.
II. otrzymywanie okresowo opinii i komentarzy zwrotnych dotyczących nauczania na podstawie nagrań wideo, wizytacji superwizora podczas sesji nauczania lub wspólne prowadzenie kursu z informacją zwrotną (feedback).
3. Zobowiązanie do ciągłego rozwoju jako nauczyciel poprzez dalsze szkolenia, śledzenie na bieżąco bazy przypadków, sporządzanie zapisów i refleksje po sesjach nauczania, uczestnictwo w forach internetowych, itp.
4. Przestrzeganie ram etycznych właściwych dla zawodu nauczyciela oraz kontekstu pracy.