Superwizja

Home / Superwizja

Superwizja wg Mindfulness Association, UK
Lipiec 2016

Każdy nauczyciel Mindfulness jest odpowiedzialny za organizację dla siebie superwizji (mentoringu), która będzie dla niego korzystna w rozwijaniu własnej praktyki nauczycielskiej. Poniższe wytyczne pomogą nauczycielom wybrać odpowiedni dla nich rodzaj superwizji. Superwizor przekaże nauczycielowi podlegającemu superwizji dokument „Umowa współpracy” (Working Agreement), określający warunki superwizji. Dokument ten posłuży jako deklaracja chęci wzięcia udziału w procesie superwizji.

Użycie w tym kontekście słowa „superwizja” ma na celu przekazanie znaczenia partnerskiej współpracy. Intencją superwizji jest stworzenie takiej relacji pomiędzy superwizorem i nauczycielem podlegającym superwizji, która umożliwi otwartą i kreatywną praktykę własną, obserwację jej efektów w praktyce nauczycielskiej i stosowanie zasad uważności w pracy.

Superwizorzy nie mają władzy nadzorowania praktyki nauczycielskiej nauczycieli podlegających superwizji. Są jednak zobowiązani poinformować nauczycieli podlegających superwizji o wszelkich swoich wątpliwościach dotyczących bezpieczeństwa nauczanych przez nich osób. W rzadkich przypadkach superwizor może przekazać swoje wątpliwości osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo uczniów (szczegóły poniżej).

Superwizorzy znajdujący się na liście MA ( Mindfulness Association) wykazali się wobec stowarzyszenia znajomością „Dobrych praktyk superwizji” stworzonych przez MA. Decyzja podjęcia superwizji należy jednak do osoby mającej się jej poddać oraz do superwizora i jest wynikiem ich wspólnych ustaleń. Na nich też spoczywa odpowiedzialność za postępowanie zgodne z podpisaną przez siebie umową współpracy.

Superwizor umożliwi osobie podlegającej superwizji (zwykle poprzez e-mail) cykliczne przekazywanie informacji zwrotnej na temat własnych odczuć dotyczących sesji superwizji. Sesje superwizji nie są sesjami superwizji psychoterapeutycznych, doradztwa personalnego czy terapii.

1. Zalecenia:

Więcej w zakładce UK Guidlines

2.Czego można oczekiwać po superwizji?

1.Sesja superwizji polega na uważnej rozmowie na temat praktyki własnej oraz praktyki nauczycielskiej osoby podlegającej superwizji. Wszelkie sprawy, wrażenia i pomysły są rozpatrywane w sposób uważny, bez oceniania i próby ich naprawienia. W zależności od potrzeb osoby podlegającej superwizji, superwizor może służyć radą lub ułatwić uważną rozmowę (inquiry) na dany problem. Taka uważna rozmowa oparta jest o zasady uważnego dialogu z uwzględnieniem regularnych przerw i budowaniem zaufania.

2.Tematyka każdej sesji zależeć będzie zwykle od tego, z czym przyjdzie na nią nauczyciel podlegający superwizji. Dlatego to osoba podlegająca superwizji będzie odpowiedzialna za wybór kwestii rozpatrywanych podczas sesji oraz za naukę, którą sama z niej wyniesie i to, jak ją zastosuje w praktyce. Superwizor będzie odpowiadać za animowanie, prowadzenie i wspieranie osoby podlegającej superwizji, od czasu do czasu odwołując się do „Brytyjskich wytycznych dla nauczycieli Mindfulness”, pytając na przykład o plany kontynuacji rozwoju zawodowego lub wzięcia udziału w odosobnieniu.

3.Fragment sekcji „Najczęściej zadawane pytania”, dołączonej do brytyjskich wytycznych:

Co oznaczają regularne superwizje pod okiem doświadczonego nauczyciela uczącego w oparciu o metodę Mindfulness?
Częstotliwość, czas trwania oraz rodzaj superwizji powinny być ustalone z pomocą bardziej doświadczonego superwizora, w zależności od zakresu podjętej pracy nauczycielskiej, doświadczenia danego nauczyciela oraz wymagań jednostki szkoleniowej. Ogólne wskazanie odnośnie do niedoświadczonych nauczycieli to minimum trzy godziny superwizji podczas ośmiotygodniowego kursu. Zaleca się, by doświadczeni nauczyciele prowadzący regularną praktykę nauczycielską poddali się superwizji co najmniej jeden raz w miesiącu w okresach, kiedy prowadzą kursy.
Oprócz superwizji prowadzonej wzajemnie wraz z gronem kolegów/koleżanek nauczycieli, każdy nauczyciel powinien mieć dodatkowo wyznaczoną osobę zobowiązaną do monitorowania jakości jego pracy.

Pomocne materiały:

Za Evans et al: A Framework for Supervision for Mindfulness- Based Teachers: a Space for Embodied Mutual Inquiry, 2014.

MBI-TAC

„Najczęściej zadawane pytania” – dołączone do UK Guidlines

4. Etapy superwizji:

1)Dla nauczycieli chcących znaleźć się na liście certyfikowanych nauczycieli MBLC Mindfulness Association Polska oraz na liście Polskiego Towarzystwa Mindfulness jak również w bazie The European Mindfulness Network (EMN).

Dla tych osób wymagane jest przeprowadzenie 2 kursów 8-tygodniowych MBLC, podczas każdego z tych kursów 3 godziny poddane są superwizji indywidualnej (łącznie 6 godzin). Superwizorzy muszą byc wyznaczeni przez Mindfulness Association UK lub Polska.

2)Dla nauczycieli znajdujących się już na listach certyfikowanych nauczycieli MBLC Mindfulness Association Polska oraz na liście Polskiego Towarzystwa Mindfulness jak również w bazie The European Mindfulness Network (EMN).

Osoby prowadzące kursy MBLC nie muszą mieć superwizora wyznaczonego przez MA, choć zaleca się posiadanie takiego superwizora, który ma doświadczenie w prowadzeniu kursów MBLC oraz spełnia wymagania wyszczególnione w „Dobrych praktykach superwizji”. Aby utrzymać swoją obecność na wcześniej wspominanych listach nauczyciele MBLC są zobowiązani do uczestnictwa w co najmniej jednym odosobnieniu pogłębiającym praktykę w roku, do superwizji oraz do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej (OC).

5. Proponowane formy superwizji:

A. Superwizja indywidualna

Superwizja indywidualna może być przeprowadzona w dowolny sposób, w zależności od potrzeb osoby jej podlegającej. Standardowy tryb to 30 minut w miesiącu, choć osoba podlegająca superwizji może potrzebować częstszych sesji w sytuacji, gdy dopiero rozpoczyna pracę nauczyciela, zwłaszcza prowadzącego samodzielnie pierwszy kurs MBLC. Może też pojawić się potrzeba dłuższych sesji wynikająca z intensywnej praktyki nauczycielskiej.

Opcja 1 – uczestnictwo w sesji lub kursie prowadzonym przez danego superwizora (kurs weekendowy MA albo kurs lub sesja poza MA w ramach indywidualnej praktyki superwizora). Możliwość uczestnictwa w takim wydarzeniu zależeć będzie od superwizora oraz harmonogramu pracy nauczycieli (na przykład podczas kursów weekendowych). Osoby podlegające superwizji będą w ramach kursu prowadziły praktykę oraz sesje uważnej rozmowy (inquiry) pod obserwacją superwizora. Osoby podlegające superwizji pokryją wszelkie koszty własnej podróży i zakwaterowania podczas kursu, ale zwolnione będą z płacenia MA za kurs. Mogą uczestniczyć jako obserwatorzy w pozostałych sesjach w ramach kursu. Możliwość uczestnictwa w grupowych seminariach zależna będzie od superwizora oraz grupy, z którą pracuje. Mogą też być częścią zespołu organizującego weekendowe spotkanie, choć będą pełnili w nim rolę obserwatorów (poza czasem przewidzianym na ich własną praktykę nauczycielską). Grupę można poinformować, że podczas weekendu obecni będą na zajęciach obserwatorzy w celach szkoleniowych.
Informacja zwrotna zostanie udzielona przez superwizora bezpośrednio po sesji nauczania poprowadzonej przez nauczyciela podlegającego superwizji lub przez telefon/Skype z kilkudniowym opóźnieniem lub w trakcie kolejnej sesji superwizji

Opcja 2 – poproszenie superwizora o udział w prowadzonej przez siebie sesji podczas kursu MBLC. Oprócz kosztów superwizji należy zapewnić superwizorowi zwrot kosztów podróży i zapewnić w razie potrzeby nocleg.

Opcja 3 – osoba podlegająca superwizji organizuje nagranie swojej lekcji i przekazuje je do obejrzenia superwizorowi (kamera musi nagrywać prowadzącego, a nie grupę). Film musi trwać około 1 godziny. Osoba podlegająca superwizji powinna uzyskać na formularzu udostępnionym przez MA zgodę grupy na nagrywanie oraz upewnić się, że uczestnicy wyrażający zgodę na nagrywanie nie naruszają w ten sposób polityki instytucji i organizacji, dla których pracują. Nagranie wideo tworzone jest na wyłączne ryzyko osoby podlegającej superwizji. Całkowita odpowiedzialność za stworzenie i wykorzystanie nagrań spoczywa na osobie podlegającej superwizji. MA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie nagrań na skutek ich użytkowania.

B. Superwizja grupowa

1. Nauczyciele chcący wziąć udział w superwizji grupowej zostaną przydzieleni lub znajdą własną trzyosobową grupę i w takim składzie poddadzą się superwizji pod okiem superwizora.
2. W miarę możliwości należy wyznaczyć na spotkanie stały dzień i godzinę w miesiącu (np. trzeci czwartek każdego miesiąca, godzina 19:00) na godzinne sesje superwizji przez Skype (lub telekonferencję, jeśli superwizor ma dostęp do sprzętu umożliwiającego tę formę kontaktu). Każdej z osób podlegających
superwizji zostanie poświęcone około 20 minut całkowitego czasu sesji. Superwizor będzie prowadzić co drugą sesję superwizji, a pozostałe sesje poprowadzą na zmianę uczestnicy. W ten sposób w ciągu roku
osoby podlegający superwizji wezmą udział w sześciu grupowych sesjach prowadzonych przez superwizora oraz sześciu sesjach prowadzonych przez pozostałe szkolące się osoby.
3. Uczestnictwo w sesjach będzie obowiązkiem osób podlegających superwizji.
4. Pod koniec każdego roku osoby podlegające superwizji będą miały możliwość zmiany grupy na grupę prowadzoną przez innego superwizora, aby móc skorzystać z możliwości dalszej nauki pod okiem innego nauczyciela.

6. Cennik:

Koszty superwizji wg Mindfulness Association UK
A. Superwizja indywidualna:
30 minut= 150PLN
1 godzina = 250 PLN
B. Superwizja grupowa:
Roczna opłata: 600 PLN
.

7. Zachowanie poufności

Rozmowy prowadzone podczas sesji superwizji będą utrzymywane w całkowitej tajemnicy. Superwizor może jednak posłużyć się pewnymi aspektami tych rozmów do własnych superwizji, także objętych poufnością. W takim przypadku superwizor dołoży wszelkich starań, aby zachować anonimowość osoby, na której została przeprowadzona superwizja.W przypadku, gdy jakiekolwiek poważne kwestie o charakterze etycznym, medyczno-prawnym, dotyczące działalności przestępczej oraz/lub związane ze sprawnością fizyczną pojawią się w ramach superwizji i wzbudzą obawy superwizora, może on przedyskutować je z inną odpowiedzialną w tym względzie osobą. W takim przypadku zachowanie przez superwizora poufności wszystkich informacji może okazać się niemożliwe. Niemniej jednak, superwizor postara się ujawnić informacje jedynie na tyle, na ile będzie to konieczne w celu zakomunikowania swoich obaw innej odpowiedzialnej osobie. Superwizor niezwłocznie skontaktuje się z inną odpowiedzialną osobą jeśli istnieje ryzyko, że ujawnienie informacji mogłoby zagrozić bezpieczeństwu tej osoby. Jeśli superwizor uważa, że osoba podlegająca jego superwizji wychodzi w swojej pracy poza zakres własnych kompetencji, powinien porozmawiać o tym z osobą podlegającą superwizji, a jeśli ta odmawia pracy w zakresie swoich kompetencji, superwizor może odmówić dalszych superwizji tej osoby. Każdy taki fakt powinien być zgłoszony do MA.

Osobami odpowiedzialnymi za superwizję są Fay Adams adamsfay@gmail.com i Heather Regan- Addis heather@mindfulnessassociation.net. W razie wątpliwości czy pytań prosimy o skontaktowanie się z nimi. Anna Zubrzycki azubrzycka108@gmail.com jest pośrednikiem dla osób, które zechcą wyjaśnić te kwestie w języku polskim. Jeśli konieczna będzie dalsza pomoc, zgłoszenia zostaną przedyskutowane z członkami zarządu MA. Zarówno Mindfulness Association, jak i superwizorzy nie mają uprawnień do nadzorowania pracy nauczycielskiej osób podlegających superwizji i w związku z tym nie mają możliwości powstrzymać takich osób przed kontynuowaniem przez nich nauczania.

8. Ochrona danych

Superwizor może przechowywać notatki z sesji superwizji dla lepszego zapamiętania dyskutowanych podczas niej kwestii. Takie notatki będą traktowane jako poufne i zostaną zniszczone po zakończeniu współpracy.

9. Superwizorzy w Mindfulness Association Polska

Anna Zubrzycki, Krystyna Boroń Krupińska, Ewa Orłowska oraz superwizorzy z Mindfulness Association UK, których można znaleźć pod linkiem: https://www.mindfulnessassociation.net/index_htm_files/MA-supervisors-for-website-September-2016.pdf